Datum: 22-10-2018

Bezig met laden...
print dit pagina

Regels en reglementen

Schoolregels
De schoolregels bevat alle afspraken met betrekking tot de algemene gang van zaken in de school. Lees meer...

Schoolplan 2018-2022
De stip op de horizon: het richtpunt waarop we in gezamenlijkheid koersen ieder op zijn eigen wijze en met zijn eigen inbreng, wordt beschreven in dit schoolplan.
  - het complete document, downloaden... 

Leerlingenstatuut
De rechten en plichten van leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. Downloaden...

Examenreglement
Het examenreglement 2018-2020 bevat alle informatie over de regels tijdens het eindexamen. 
- klik hier voor het examenreglement.
- klik hier voor de examenprotocollen. Ieder voorjaar wordt de nieuwe versie door de VO raad geplubliceerd.

Toetsregeling 
De rechten en plichten van leerlingen op het gebied van de toetsing zijn vastgelegd in de toetsregeling van het Munnikenheide College. Downloaden...


Procedure vak(ken) op hoger niveau
Het Munnikenheide College stimuleert vanuit de visie en missie dat een leerling in de bovenbouw een vak/vakken kan volgen op een hoger niveau. Hiervoor is een procedure opgesteld. Downloaden...

Pestprotocol

Het pestprotocol bevat richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, maar er staan ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen. Downloaden... 


Topsport beleid
Op onze school is er een aantal leerlingen die op hoog niveau hun sport bedrijven. Om dit mogelijk te maken naast hun schoolloopbaan, kunnen zij om deze faciliteiten vragen kunnen conform een ons topsportbeleid en vervolgens een aanvraag indienen. Downloaden...


Protocol contacten ouders en school
In dit protocol wordt uitgewerkt op welke wijze de contacten tussen ouder(s)/verzorger(s) en het Munnikenheide College onderhouden worden. Ook het verstrekken van informatie aan ouders en het omgaan met de initiatieven vanuit ouders staat omschreven. Meer informatie is op deze site te vinden bij: ouders > ouderraad


Klachtenregeling
Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. www.omo.nl 


Regeling ter voorkoming van...
Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. De raad van bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar. www.omo.nl


Dyslexie protocol
Het Protocol Dyslexie VO is een leidraad voor de school bij het maken en uitvoeren van een dyslexiebeleid. 

Deel 1 - Achtergronden, beleid en implementatie downloaden...
Deel 2 - Signalering, diagnose en begeleiding downloaden...

Dyscalculiebeleid in RSV Breda eo
Het dyscalculiebeleid bevat gezamenlijke afspraken ten aanzien van dyscalculie en ernstige rekenproblemen. Downloaden...
Meer info via: www.steunpuntvo.nl 

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen. www.omo.nl

Schoolmanagementstatuut Munnikenheide College
Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector/directeur en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen. (volgt) 


Alle bovengenoemde reglementen kunt u bovendien inzien via de schooladministratie. 

sidebar_logo
Zoek formulier