Schooljaarverslag 2021

Ook in 2021 hebben we weer te maken gehad met de gevolgen van de coronapandemie: docenten en leerlingen die in quarantaine moesten, veel lesuitval en zelfs een tijdelijke schoolsluiting waardoor thuisonderwijs noodzakelijk was. Dit heeft grote impact gehad op het verloop van het schooljaar. Ondanks alle maatregelen is er toch genoeg ruimte geweest om als organisatie verder te ontwikkelen en de school nóg beter, leuker, fijner en aantrekkelijker te maken. De opvallendste veranderingen zijn hieronder toegelicht.

Schoolplan 2022-2026, vernieuwd Vision Eye
Allereerst is er een hernieuwd strategisch schoolplan opgesteld. Hiervoor is er intensief met de stakeholders en ouders gesproken. Hoe kijken zij naar de toekomst en welke richting vinden zij dat onze school op moet gaan? De uitkomst van dit proces is gebruikt om een nieuwe versie van het Vision Eye op te stellen. Het Vision Eye van 2019 is gebruikt als vertrekpunt, specifieke accenten zijn hierbij gewijzigd en/of aangescherpt. Dit visiedocument gaan we komende jaren intensief benutten als kompas voor ons dagelijks handelen en moet helpen de organisatie de komende jaren de juiste sturing te geven.

Het pedagogisch klimaat (lokaal 133)
Ook zijn er stappen gezet in het opzetten van het pedagogisch klimaat: lokaal honderddrieëndertig. Deze ruimte wordt ingericht als prikkelarme ruimte om leerlingen die een paar uurtjes niet in de les mogen, leerlingen die intern geschorst zijn en/of leerlingen die voor een langere periode uit het reguliere onderwijs gehaald worden op te vangen.

Toetsing en examinering
Daarnaast zijn er vele zaken verbeterd en geprofessionaliseerd op het gebied van toetsing. Hierbij kan gedacht worden aan de maatregelen die zijn genomen om de kwaliteit van de school- examinering te bevorderen, hoe de benodigde kennis en ervaring wordt geborgd en op welke wijze een goed functionerende examenorganisatie wordt gegarandeerd. Zo is er een visie op toetsen opgesteld, werken we met een examencommissie conform de leidraad van de VO-raad, is het PTA vereenvoudigd, werken we met gestandaardiseerde voorbladen op de toetsen (hierin staat hoeveel leerlingen, welke toets, welke toegestane hulpmiddelen, tijdsduur etc.) en zijn er twee docenten die in de examencommissie zitten bezig met de scholing voor toetsexpert. Daarnaast maken we gebruik van de checklists van de VO-raad en de handreikingen die de VO-raad heeft opgesteld. Tevens maken de beroepsdocenten gebruik van het aanbod vanuit het SPV op het gebied van examinering.

Samenwerkingen in de omgeving
Dit jaar hebben we meer ingezet op stages en workshops van bedrijven en zijn onze contacten met het ons omringende bedrijfsleven geïntensiveerd. Zo heeft elk profiel minimaal 4 partners in de regio met wie er wordt samengewerkt en zijn er contacten met het vervolgonderwijs.

NPO Schoolscan
In 2021 is de NPO Schoolscan uitgevoerd om welbevinden, leerprestaties, leermotivatie en studievaardigheden van de leerlingen in kaart te brengen. Dit heeft de kans geboden om te reflecteren op de stappen die zijn gezet en te onderbouwen hoe we daar de rest van het schooljaar mee verder gaan.

Steward op school
Er is met elkaar gewerkt aan een cultuur waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid, het aanspreken van elkaar, elkaar feedback geven en met elkaar een respectvolle dialoog voeren, de standaard wijze van handelen is. Hiervoor is de methode ‘steward op school’ in 2021 verder vormgegeven en ontwikkeld. Deze methode richt zich vooral op de inzet van leerlingen bij het toezicht. De leerlingen spelen dus een grote rol in het onderhouden van de regels van de school en dragen hiervoor zelf mede de verantwoordelijkheid. Samen, als één team, zorgen ze ervoor dat de school  een schone, veilige en prettige omgeving is en blijft.

Burgerschapsonderwijs
In 2021 is het belang van burgerschapsonderwijs en de noodzaak van versterking van de kwaliteit daarvan steeds meer ingezien. Het project ‘Burgerschapsonderwijs dat werkt’ heeft concrete handvatten geboden voor een effectieve aanpak voor scholen. We bieden de leerlingen burgerschapsonderwijs aan door onder andere de burgerschapsestafette en maatschappelijke stage. Via een werkgroep wordt burgerschapsonderwijs duurzaam geïntegreerd in ons onderwijs. Ook zijn er twee burgerschapsambassadeurs aangesteld.

Ondersteuning en evaluatie
In het afgelopen jaar zijn we steeds meer resultaat- en opbrengstgericht gaan werken, waardoor het kwaliteitsbewustzijn in de school is gegroeid. We bieden teams, vakgroepen en individuen ondersteuning bij het evalueren van hun handelen en helpen hen op grond daarvan verbeteringen aan te brengen. We geven dit doelgericht en systematisch vorm door geanalyseerde gegevens te verstrekken. Hierdoor beschikken zij over instrumenten waarmee zij hun handelen kunnen plannen, uitvoeren, toetsen, evalueren en bijstellen.

Kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid wordt op een cyclische manier toegepast. Aan de hand van opgestelde prestatie-indicatoren is er een jaarplanning voor monitoring en bijstelling opgesteld waarbij we gebruik maken van de verbetercylus (de PDCA-cyclus: Plan Do Check en Act). De indicatoren richten zich niet alleen op de opbrengsten zoals de inspectie deze formuleert. De indicatoren zijn organisatiebreed, alle beleidsterreinen worden belicht (onderwijs, personeel en bedrijfsvoering).

Zichtbare ontwikkelingen (voor leerlingen)
Bovenstaande ontwikkelen zijn voornamelijk gericht op beleid. Er hebben ook (voor leerlingen) meer zichtbare veranderingen plaatsgevonden. Zo is het verblijf in de pauzes zowel binnen als buiten aangenamer gemaakt door te investeren in de inrichting van de aula (het aanschaffen van spellen en muziekinstallaties). Deze keuzes zijn gemaakt in overleg met de leerlingenraad.

Ook zijn er extra leesseries aangeschaft voor in de mediatheek en starten leerlingen in de onderbouw met een mentorband in de ochtend. Het doel van deze mentorband is om een goede start van de dag te hebben door een herkenbare basis en structuur te geven en veiligheid te bieden. Ook zijn 2021 de klassen opgesplitst in kleinere groepen. Dit om te zorgen dat leerlingen meer begeleiding kunnen krijgen.

Tot slot zijn er sinds 2021 meer onderwijsassistenten beschikbaar wat zorgt voor minder uitval en meer begeleiding en is het aantal leerlingcoördinatoren uitgebreid wat ten goede komt aan de ondersteuning en begeleiding van leerlingen die dat nodig hebben.