Schooljaarverslag 2022

In 2022 werden de meeste coronamaatregelen in de loop van het jaar geschrapt. Daardoor was er weer meer ruimte om als organisatie verder te ontwikkelen en de school nóg beter, leuker, fijner en aantrekkelijker te maken. De opvallendste ontwikkelingen staan hieronder toegelicht.

Pedagogisch klimaat

Lokaal honderddrieëndertig 
In 2021 zijn de eerste stappen gezet in het opzetten van het pedagogisch klimaat: lokaal honderddrieëndertig. Afgelopen jaar is dit project verder uitgevoerd: er is een ruimte ingericht als prikkelarme ruimte om leerlingen die een paar uurtjes niet in de les mogen, leerlingen die intern geschorst zijn en/of leerlingen die voor een langere periode uit het reguliere onderwijs gehaald worden op te vangen.

Meesterlijk Compliment
Er is een beloningssysteem opgezet waarbij leerlingen een ‘Meesterlijk Compliment’ kunnen verdienen wanneer zij gewenst gedrag vertonen. Wanneer de leerlingen meerdere MC’tjes hebben gespaard, kunnen zij deze inleveren bij de leerlingcoördinator tegen een leuke beloning zoals een waardebon van de catering of het reserveren van de tafelvoetbaltafel in de aula.

MC piramide
Ook is er in het kader van het pedagogisch klimaat een levelsysteem opgesteld. In de MC piramide staan vijf niveaus, per niveau staat toegelicht welke consequenties of sancties er gekoppeld zijn aan ongewenste gedrag van leerlingen. 

Handboek pedagogisch klimaat
Alle informatie over o.a. de schoolregels, het proces van lesverwijdering, de MC piramide en het Meesterlijk Compliment staat opgenomen in het handboek pedagogisch klimaat. Op deze manier zijn de regels voor iedereen (personeel, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) duidelijk en inzichtelijk. 

NPO
Vanaf schooljaar 2021-2022 werken we met een NPO schoolplan waarbij middelen van de overheid ingezet worden om te werken aan de gevolgen van de coronapandemie. Hierbij wordt niet alleen gericht op de cognitieve vaardigheden van de leerlingen, maar is er ook veel aandacht voor het sociaal-emotioneel welbevinden en wordt ingezet op verbetering van de executieve functies (het leren leren). Na het uitvoeren van de herhaalmeting van de NPO Schoolscan in 2022 is gereflecteerd op de stappen die zijn gezet en is besloten om dit schooljaar op de ingeslagen weg verder te gaan.

Burgerschapsonderwijs
Iedere school is verplicht leerlingen een structureel en samenhangend burgerschapsaanbod te bieden. Afgelopen jaar is onderzocht wat er binnen het Munnikenheide College al wordt gedaan aan burgerschap in het onderwijsprogramma. Daaruit is gebleken dat er al best veel gedaan wordt, zo wordt de leerlingen burgerschapsonderwijs geboden door onder andere de burgerschapsestafette en maatschappelijke stage. Echter is er nog te weinig sprake is van structuur en samenhang. 

De eerste stappen om dit beter te kunnen borgen zijn in 2022 gezet. Er is een bijeenkomst georganiseerd voor de vakgroepvoorzitters om te bespreken hoe ze met hun lesprogramma kunnen voldoen aan de doelstellingen van burgerschap. Daarnaast worden er regelmatig lesbrieven in de nieuwsbrief opgenomen zodat het onderwerp meer gaat leven.

Ondersteuning en evaluatie
In het afgelopen jaar zijn we steeds meer resultaat- en opbrengstgericht gaan werken, waardoor het kwaliteitsbewustzijn in de school is gegroeid. We bieden teams, vakgroepen en individuen ondersteuning bij het evalueren van hun handelen en helpen hen op grond daarvan verbeteringen aan te brengen. We geven dit doelgericht en systematisch vorm door geanalyseerde gegevens te verstrekken. Hierdoor beschikken zij over instrumenten waarmee zij hun handelen kunnen plannen, uitvoeren, toetsen, evalueren en bijstellen.

Verbouwingen
In 2022 is het plein zorg & welzijn verbouwd. Veel leerlingen kiezen voor dit profiel en de huidige inrichting paste niet goed meer bij de onderwijskundige ideeën van de vakgroep. Het resultaat is een inrichting die het mogelijk maakt om een gezamenlijke start te maken met een groep leerlingen om vanuit daar in de herkenbare delen van het plein de praktijk te vervolgen.

Tot slot zijn ook de stafafdeling en directiekamer naar de begane grond verhuisd. Het resultaat is een dienstverlenende vleugel met uiteenlopende faciliteiten als stilteruimtes, belcellen, overlegruimtes etc. Op de plek waar de stafafdeling eerder gehuisvest zat, zijn nieuwe lokalen gekomen.