Schooljaarverslag 2023

In het jaarverslag blikken we terug op het afgelopen jaar, 2023.
Jouw talent, jouw keuze, jouw toekomst!
    
Leerlingen ontwikkelen zich wanneer zij vanuit een veilige en herkenbare basis een divers en volledig onderwijsprogramma krijgen waar ruimte is voor het maken van keuzes, het inzetten van talenten en er recht wordt gedaan aan een steeds veranderende wereld. Hierbij is het belangrijk dat de leerling zichzelf goed leert kennen. Vragen als “Wie ben ik?”, “Wat wil ik?”, “Wat kan ik (al) of wil ik nog verder ontwikkelen?” zijn hierbij belangrijk. 

De organisatie in ontwikkeling, onderwijs in transitie naar de toekomst
Het Munnikenheide College is volop in ontwikkeling. In 2023 hebben de ontwikkelingen vooral in het teken gestaan van het optimaliseren van de kansen en de ontwikkeling van de leerlingen. Het onderwijsaanbod is steeds meer afgestemd op de keuzes die leerlingen willen maken en biedt een grote diversiteit. Er wordt veel samengewerkt met het bedrijfsleven en het leren vindt zowel in als buiten de school plaats. De mentor heeft een belangrijke rol om samen met de leerling te kijken naar de ambities van de leerling en hoe deze vorm kunnen krijgen in verschillende onderdelen in het onderwijs. 

In het onderwijs heeft het formatief handelen van de docent een belangrijke rol. Docenten geven leerlingen inhoudelijke feedback gedurende het proces van leren. Deze feedback is gericht op wat de leerling nog kan doen om zich (verder) te ontwikkelen en welk handelen of gedrag hierbij helpend kan zijn. We merken dat dit de betrokkenheid van de leerlingen op het eigen leren vergroot. 

De basisvaardigheden Nederlands, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid krijgen aandacht in de school. In 2023 heeft de school zich met name gericht op de meting van de stand van zaken en het vormgeven en aanschaffen van materialen om de basisvaardigheden op een juiste wijze verder te ontwikkelen en te blijven volgen. We werken samen met de bibliotheek om het lezen te stimuleren.

Burgerschap wordt aangeboden binnen alle vakgebieden in de school. Dit is voor ons vanzelfsprekend omdat je jezelf, waar dan ook, ontwikkelt als burger en dit altijd doet in samenzijn met anderen. 

Het Munnikenheide College is zich bewust van het feit dat het onderwijs in transitie is. Kijkend naar de toekomst zullen we te maken krijgen met complexe vraagstukken. In 2023 bleek dit bijvoorbeeld uit het minder beschikbaar zijn van docenten voor verschillende vakken. Hierdoor is er een ontwikkeling gekomen binnen bepaalde vakkengroepen waarbij men (nog meer dan voorheen) is gaan kijken naar de kerndoelen en de eindtermen. Dat is de basis van het onderwijs en hoe kunnen we dat aantrekkelijk, gedifferentieerd aanbieden zodat er ook recht gedaan wordt aan de verschillende leerbehoeften van de leerlingen. 

We werken als school nauw samen met de collega-scholen uit de regio. Dit om de kracht van samen te benutten bij verschillende vraagstukken. Ook het werkveld is in 2023 nauw betrokken geweest bij verschillende vraagstukken in het onderwijs om zo samen toekomstgericht onderwijs vorm te geven. 
 
Nationaal Programma Onderwijs
In 2023 heeft school het laatste deel van de NPO-gelden benut. Een deel hiervan betrof interventies op het gebied van welbevinden, leerprestaties, leermotivatie en studievaardigheden van de leerlingen. Een ander deel is ingezet op professionalisering van medewerkers om problematiek te signaleren en hoe dit aan te pakken. Ook hebben we extra medewerkers aangetrokken die klassen en leerlingen kunnen begeleiden met hetgeen zij nodig hebben. In samenwerking met de gemeente zijn er theaterlessen mogelijk gemaakt over het welbevinden van leerlingen. Ook is er een samenwerking met de GGZ voor laagdrempelige zorg.

Professionalisering
Op het Munnikenheide College hechten we veel waarde aan professionalisering. Dit doen we zowel in teamverband als individueel om zo het onderwijs voortdurend te laten aansluiten bij wat de leerlingen van ons vragen. In 2023 zijn onder andere de volgende onderdelen aan bod gekomen: basisvaardigheden, pedagogisch handelen, sociale weerbaarheid, feedback geven, leiderschaptrajecten, mentortrainingen etc.

Werkdrukmiddelen
De werkdrukmiddelen, bedoeld om de werkdruk bij de medewerkers te verlagen, zijn met name ingezet door extra medewerkers te werven. Zij nemen deels taken over van medewerkers zodat zij in de vrijgekomen tijd meer tijd krijgen om bijvoorbeeld lessen voor te bereiden, andere wijze van lesgeven te ontwikkelen en/of extra professionaliseringsactiviteiten te ondernemen.